Sunday, July 25, 2010

กฎหมายแพ่งหมายความว่าอะไร ผู้กระทำผิดต้องทำดำเนินคดีอย่างไร


กฎหมายแพ่ง Civil law เป็นกฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย
เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิด เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก

บทลงโทษจึงมีเพียงการชดใช้ค่า เสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งเรียกว่า "ค่าสินไหมทดแทน"
ส่วนบทลงโทษที่ ว่า ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์ นั้นเป็นของกฎหมายอาญา
เพราะ ฉะนั้นถ้าฟ้องทางแพ่งก็จะได้แค่เงินคืนเท่านั้น แต่ถ้าฟ้องทางอาญาถึงจะจับติดคุกได้คะ

เราจะทำให้กฎหมายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

0 comments:

Post a Comment